Експертите от РИОСВ Шумен извършиха 94 проверки през септември

Експертите от РИОСВ Шумен извършиха 94 проверки през септември

През септември експертите от РИОСВ Шумен са извършили 94 проверки на 89 обекта – 56 са планови, а 38 са извънредните. В рамките на осъществения контрол са дадени 36 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия.
Общо събраните суми от РИОСВ Шумен са 3699,66 лв., като от текущи месечни санкции са 1699,66 лв. Наложените имуществени санкции и глоби са 2000 лв. Общо 1359,73 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти.
Приети и обработени са 10 сигнала, като са извършени 7 проверки – за 2 сигнала са изпратени писма по компетентност и за един е направена проверка и по документи. Спасени и изпратени в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – Стара Загора са 3 птици от видовете „Домашна кукумявка“, „Тръстиков блатар“ и „Бял щъркел“.
Директорът на РИОСВ Шумен е издал наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция на „Нес-Нови енергийни системи“ ООД в размер на 1000 лв. за административно нарушение – изхвърляне на отпадъчни води в дъждовен канализационен колектор, заустващ във воден обект (язовир).
През месеца е издадено и наказателно постановление, с което е наложена текуща месечна санкция на „Алкомет“ АД в размер на 292 лв. за наднормено замърсяване с отпадъчни води.