Експерти от РИОСВ участваха в среднозимното преброяване на водните птици

Експерти от РИОСВ участваха в среднозимното преброяване на водните птици

Експерти от РИОСВ – Шумен съвместно с представител на Българско дружество за защита на птиците взеха участие в 43-тото среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици. Преброяването на територията на РИОСВ се извърши на 10.01 и 11.01.2019 г., като обхвана шест язовира – Тича, Фисека, Съединение, Ястребино, Дибич и Шумен. При направените наблюдения бе установено, че видовото разнообразие на водолюбивите птици е по-голямо в сравнение с това, отчетено през предходната година, като същото се установи и по отношение на числеността на видовете спрямо 2018г. Видовото разнообразие се установи основно на яз. Тича.  Най-многобройни са били ятата на Зеленоглавите патици (Anas platyrhynchos) и Лиските (Fulica atra). Наблюдавани са видове птици като Голяма бяла чапла, Сива чапла, Голяма белочела гъска, Поен лебед, Ням лебед, Бял ангъч, Голям корморан, Звънарка, Фиш, Зимно бърне, Планинска потапница, Черноврат гмурец, Качулата потапница, Голям гмурец, Средиземноморска жълтонога чайка, Сива патица, Малък гмурец, Кафявоглава потапница, Речна чайка, Морски орел. 

 Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда от 1967г. в почти всички европейски държави, координира се от Wetlands International. Целите на преброяването са, да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.