Общината прехвърля язовири в Шуменско на държавата?

Общината прехвърля язовири в Шуменско на държавата?

Към момента община Шумен е собственик на 14 броя язовири, и един в съсобственост с частно лице. Ежегодно общината влага значителни парични средства за изпълнение изискванията на чл.141 от Закона за водите за осигуряване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние.

В последното изменение и допълнение на Закона за водите се даде възможност на кметовете на общини след влизането в сила на закона да прехвърлят безвъзмездно на държавата собствеността на язовирите по тяхна преценка. Във връзка с това кметът на общината внесе в Министерството на икономиката мотивирано предложение за безвъзмездно прехвърляне на държавата на правото на собственост на 6 (шест) броя общинските язовири на основание на взето Решение № 878 по протокол № 36 от 27.09.2018 г. на общинския съвет за това. Това става ясно от докладна записка внесена до Ощински съвет от кмета Любомир Христов.

Предложението на общинската администрация е да бъдат прехвърлени в собственост на държавата и следните 8 (осем) общински язовири на територията на община Шумен : “Белокопитово” , “Друмево” , “Илия Блъсков”, “Велино” , “Новосел”, както и трите язовира “Царев брод”.

shumenotblizo.com