От 600 до 1 700 лева за старши инспектор в РЗИ

От 600 до 1 700 лева за старши инспектор в РЗИ

Регионалната здравна инспекция в Шумен обяви конкурс за длъжността „Старши инспектор” в отдел “Държавен здравен контрол”, дирекция “Обществено здраве”.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

– да притежават минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър по здравни грижи, химични технологии, химически науки или екология и опазване на околната среда.

– да притежават минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: 1 /една/ години  и/ или

– минимален ранг за заемане на длъжността – V младши.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

– придобит професионален опит  в системата на ХЕИ /РИОКОЗ / РЗИ;

– кандидатите да познават: Закона за здравето, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Закона за водите, Закона за държавния служител, Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и други нормативни актове, свързани с основните функции и задачи на РЗИ;

– кандидатите да притежават: деловитост и инициативност, умения за работа в екип.

Конкурсът ще се проведе в гр. Шумен, пл. “Освобождение” № 1, в сградата на РЗИ, от комисия, назначена със заповед на директора на РЗИ чрез решаване на тест и интервю.

Старшият инспекторът в отдел „ДЗК”, дирекция “ОЗ”: Приема и регистрира в дневник постъпилите за разглеждане проектни документации. Извършва проверка на тяхната окомплектованост. Изготвя здравните заключения по представените проектни документации. Участва в процедурите по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, като изготвя становища за оценка на съответствието със здравните изисквания на планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Извършва дейности, съвместно с митническите власти за недопускане на внос на стоки, които представляват сериозен и непосредствен риск за здравето на хората по ред определен в Инструкция за сътрудничество и взаимодействие между Агенция „Митници“ и органите на държавния здравен контрол към Министерство на здравеопазването за прилагане на мерките по надзор на пазара. В рамките на своята компетентност участва при изготвяне становища за въвеждане в експлотация на обектите. Извършва контрол в рамките на зачислените обекти и приоритети.

Размерът на основната заплата за длъжността за степен първа на длъжностно ниво се определя от 600 до 1700 лв. (при назначаване основната заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

Shumenotlizo.com