Регистрираните безработни намаляват, безработицата спада

Регистрираните безработни намаляват, безработицата спада

През 2018 г. безработицата в област Шумен се понижи до 10,4%, съобщиха от Бюрото по труда.

Средногодишното равнище на безработица за 2018 г. в Шуменска област е 10,4%, с 2,0 процентни пункта по-ниско спрямо предходната година (12,4% средно за 2017 г.). Регистрираните безработни в бюрата по труда от областта средно за 2018 година са 7898 при 9469 за предходната година, с 1571 по-малко. Отчетеното през 2018 г. равнище на безработица е изключително ниско. Дори е под достигнато през 2008 г., когато безработицата в областта е била 11,4%

За една година, спрямо декември 2017 г., броят на регистрираните безработни е намалял с 1497 лица. Най-значителен е спадът при лицата с регистрация в бюрата по труда над 12 месеца. Продължително безработните са с 1301 лица по-малко спрямо края на предходната година, а относителният им дял се свива със 7,7 процентни пункта. Броят на безработните младежи е намалял с 14% и в края на 2018 г. те са 970. Тази група съставлява 12,8% от всички безработни лица, регистрирани в бюрата по труда от Шуменска област.

Значителен принос за постигнатото намаление има активната работа с регистрираните безработни лица, приоритетно с най-уязвимите групи безработни на пазара на труда, и подпомагането им за включване в трудова заетост. През 2018 г. 12050 лица са включени в мероприятия за професионално ориентиране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда, реализирани в бюрата по труда от областта. 1416 безработни лица са взели участие в дейности за подпомагане уменията за търсене на работа и представяне пред работодател. През 2018 г. общо 746 безработни лица са включени в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

В резултат на интензивната работа на екипите на бюрата по труда от област Шумен 1128 неактивни лица, т.е. които не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа, са привлечени за ползване услуги на Агенция по заетостта. Лицата са активирани чрез организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери, като от началото на годината 177 са лицата от тези групи, потърсили посредническите услуги по заетостта. Близо 50% от тях са постъпили на работа.

В град Шумен средногодишното равнище на безработица за 2018 година е 3,4%, с 0,2 пункта по-ниско спрямо 2017 г. Броят на регистрираните безработни средно за 2018 година е 1524 при 1620 за 2017 година, с 96 по-малко.

6934 безработни лица от област Шумен са постъпили на работа през 2018 г.

На работа през 2018 година са постъпили 6934 безработни лица. От тях най-голям е делът на лицата без квалификация – 54,3% от всички започнали работа, следвани от лицата с работническа професия – 24,8% и със специалност – 20,9%. През 2018 година на работа са устроени 1311 младежи до 29-годишна възраст. В заетост са включени и 1828 безработни лица с регистрация в бюрото по труда над 1 година.

На първичния пазар на труда през 2018 г. работа са започнали 5519 безработни лица. С посредничеството на бюрата по труда от Шуменска област през 2018 година 4519 лица са намерили трудова реализация в реалната икономика, със 734 повече спрямо предходната година. По програми за заетост устроените са 376. По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 906 безработни лица. По насърчителните мерки за заетост на работа са постъпили 133 лица.

През 2018 година в бюрата по труда от областта са заявени 5982 работни места. На първичния пазар са обявени 4066 работни места. От работодатели от частния сектор са заявени 70,8% от работните места. Най-голямо търсене на работна сила през годината се регистрира в преработващата промишленост (1397 заявени свободни работни места). Следват търговията (577), държавното управление (462), селското стопанство (392), административни и спомагателни дейности (245), образованието (190), транспорта (165), строителството (153), хотелиерството и ресторантьорството (152). По програми за заетост са заявени 368 работни места. 1428 са обявените работни места по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По мерки за заетост са заявени 120 работни места.