Средната брутна заплата в Шуменско достигна 940 лева

Средната брутна заплата в Шуменско достигна 940 лева

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на декември 2018 г. намаляват с 269, или с 0.6% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 43 783. Намаление на наетите лица е регистрирано в десет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 6.9, „Строителство“ – с 6.0% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.4%. Увеличение се наблюдава в седем отрасъла, като то е най-голямо в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.0% и „Финансови и застрахователни дейности” – с 3.4%. В два отрасъла наетите лица се запазват същите спрямо края на предходното тримесечие.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 28.9% и 16.0%.

Съпоставката с четвъртото тримесечие на 2017 г. сочи, че към 31.12.2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта са с 1 916, или с 4.6% повече. В края на четвъртото тримесечие на 2018 г. наетите в държавното управление в област Шумен са 1 940, в образованието – 3 906, а в хуманното здравеопазване и социалните дейности – 3 600.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 761.2 хил., а най-малък в област Видин – 15.7 хиляди.

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за октомври 2018 г. е 926 лв., за ноември – 917 лв., а за декември – 940 лева.

shumenotblizo.com