Статистика: Четирима се борят за едно работно място в Шуменско

Статистика: Четирима се борят за едно работно място в Шуменско

През април 2019 г. на работа в област Шумен са постъпили 640 безработни лица. Делът на реализираните на първичния трудов пазар е над 80% от общия брой започнали работа лица. През април 2019 г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. В заетост са включени 109 младежи до 29 г. възраст. Преходите в заетост на младите хора са 16,7% от всички преходи в заетост, реализирани през месеца. През април 2019 г. на работа са устроени и 125 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През април 2019 г. в бюрата по труда от областта са заявени 448 работни места. На първичния пазар са обявени 358работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (184). Следват селско стопанство (58), търговията (34), хотелиерство и ресторантьорство (25). По програми, мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 91 работни места.

Броят на регистрираните в бюрата по труда от областта безработни лица през април 2019 г. е 7055, с 365 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в Шуменска област е 9,3[1], с 0,4 процентни пункта по-ниско спрямо март 2019 г. В сравнение с април 2018 г. безработните са с 1276 по-малко, а равнището на безработицата спада с 1,6 процентни пункта.

В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1431, със 110 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в града през април 2019 г. е 3,2%. При сравнение със същия месец предходната година се отчита спад с 0,2 процентни пункта на равнището на безработица и намаление със 111 лица на регистрираните безработни. През април 2019 г. за едно свободно работно място, обявено на територията община Шумен са се конкурирали средно по 4 безработни лица. 

shumenotblizo.com